من روز خویش را

با افتاب روی تو ،

کز شرق خیال دمیده است ،

اغاز میکنم

ان لحظه ها که مات

در انزوای خویش

یا در میان جمع

خاموش مینشینم :

موسیقی نگاه ترا گوش میکنم ،

گاهی میان مردم در ازدحام شهر

غیر از تو  ، 

 هر چه هست فراموش میکنم.

/ 2 نظر / 13 بازدید
ابوذر

مجموعه قشنگی جمع کردين...

صنم

غیر از تو هرچه هست فراموش میکنم