آنقدر خواهم نوشت..
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱٧  
آنقدر خواهم نوشت
تا که خودکار از توان خود پشیمانی کند
آنقدر قرطاس ابیض را مسود می کنم
تا که کاغذ ناتوان گردد ز حمل جمله ها
آنقدر دست نویسان را تحرک می دهم
تا که رگها از نفس کم اورند
تا که خون در عین خشکی جوش جوشانی زند
آنقدر با چشم نافذ
من به تعقیب نگارش سر کنم
تاسفید ازمردم مشکی آن آید پدید
آنقدر اندیشه را مشغول حرف نو کنم
تا که در یک مطلب ا نشا سه نسل امحا شوند
آنقدر از جوهر خودکار و خود صرفت کنم
تا که شاید یک نظر بر صفحه قلبم کنی.

کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان