ســرنوشـــــت
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٧  

اعرابی به دجـله  کنار از قضـای چرخ
روزی به نیــستانی شد ره سپــر همی

نا گه ز کیـنه توزی گردون گرگ خوی
شیری گرسنه گشت بـدو حمله ور همی

مسکین ز هول شیر هراسان و بیمناک
شـد بر فـراز نخــلی آسیــمه ســر همی

چون بر فراز نخـل کهـن بنگریست مرد
ماری غنـوده دید در آن برگ و بر همی

گیتی سیاه گشت به چشمش که شیر سرخ
بودش به زیــر و مار سیـه بر زبــر همی

نه پای آنـکه آیـد ز آن جایـگه بـرون
نه جـای آن که مانــد بر شــــاخ همی

خود را درون دجله فکند از فراز نخل
کز مار گرزه وارهد و شیر نر همی

بر شط فرو نیامده آمد به سوی او
بگشاده کام جانوری جان شکر همی

بیچاره مرد ز آن دو بلا گر چه برد جان
درماند عاقبت به بلای دگر همی

از چنگ شیر رست و ز چنگ قضا نرست
القصه گشت طعمه ی آن جانور همی

جادوی چرخ چون کند آهنگ جان تو
زاید بلا و حادثه از بحر و بر همی

کام اجـــل فراخ و نخجـــیر پای بند
دام قضا وسیع و تو بی بال و پر همی

ور زآنکه بر شوی به فلک همچو آفتاب
صیـــدت کند کمــند قضا و  قدر همی
        رهی معیری 


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان